Zweryfikowane definicje przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego

Windykacja należności
Odnotowania wymaga zapadła w dniu 22 czerwca 2017 r. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (III SZP 2/16), który dokonał wykładni pojęć przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, które przez lata były przedmiotem licznych wątpliwości interpretacyjnych. We wskazanej uchwale wskazano, że przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej, zaś przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości